LotusTravel Reisvoorwaarden

Aanbod en aanvaarding

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Lotus Travel Reisplanner inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
  2. Herroeping aanbod
  Het aanbod van Lotus Travel ReisCretion is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
  3. Kennelijke fouten
  Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Lotus Travel ReisCretion    niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
  4. De persoon die namens anderen een reisovereenkomst afsluit is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Deze persoon is tevens verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de overige reizigers die van belang zijn voor de goede uitvoering van de reis bij boeking kenbaar te maken (zoals bijv. leeftijd, handicap, dieet). Alle correspondentie en betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de aanmelder.
  5. Indien de reiziger bij de totstandkoming van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren en preferenties opgeeft, dan zal Lotus Travel ReisCretion met de opgegeven voorkeuren zoveel mogelijk rekening houden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten aan worden ontleend.
  6. De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen in het reisschema vermeld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen mogelijk van invloed zijn op de reisduur. Afgezien van aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek als gevolg van genoemde wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Lotustravel ReisCretion  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging en/of annulering van vluchten van continentale en intercontinentale luchtvaartmaatschappijen.
  7. Lotus Travel ReisCretion probeert altijd iets extra’s te regelen voor de reiziger, zoals een kamer upgrade. Dit geschiedt altijd op basis van beschikbaarheid en is nooit gegarandeerd. Hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.
 2. Betalingsvoorwaarden
  1. Na totstandkoming van de reisovereenkomst verstuurd Lotus Travel ReisCretion de factuur naar de klant.
  2. Een aanbetaling van 30% van de totale reissom (landarrangement bij touroperator) dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum te worden betaald.
  3. Bij boeking binnen 8 weken voor vertrek moet de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan.4. Eventueel afgesloten verzekeringen, vliegtickets en auto-/camperhuur dienen volledig te worden voldaan in geval van een samengestelde reis (geen pakketreis). Voor accommodaties kunnen andere bepalingen gelden, afhankelijk van het tarief dit zal bij boeking worden medegedeeld aan de klant door Lotus Travel ReisCretion   dienen direct en volledig betaald te worden.
  5. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Wanneer de betaling ook uitblijft 3 werkdagen nadat Lotus Travel ReisCretion   hierop heeft gewezen, heeft Lotus Travel ReisCretion   het recht de reis te annuleren, met als annuleringsdatum de dag van verzuim. De daaruit voortvloeiende annuleringskosten (artikel 8) zullen in rekening gebracht worden aan de reiziger. De eventueel reeds betaalde gelden zullen met de annuleringskosten verrekend worden.
 3. Reissom
  1. De reissom geldt per persoon in euro’s, tenzij anders vermeld.
  2. De hoogte van de geoffreerde reissommen is gebaseerd op prijzen, wisselkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Lotus Travel ReisCretion bekend waren op het moment van de offerte. Lotus Travel ReisCretion  behoudt zich het recht voor om tot 6 weken voor vertrek, mits de volledige reissom betaald is, de reissom te verhogen als gevolg van onvoorziene verhogingen van de vervoerskosten, accommodatie, verschuldigde belastingen, heffingen en wisselkoersen.
  3. Uitzondering hierop vormen prijsmaatregelen die door luchtvaartmaatschappijen en/of lokale overheden worden ingevoerd of verhoogd, inclusief nationale park entreegelden. Deze extra kosten mogen door Lotus Travel ReisCretion ook binnen 6 weken voor vertrek worden doorberekend aan de klant.
  4. De offertes van Lotus Travel ReisCretion  zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van accommodaties. Indien een van de accommodaties niet meer beschikbaar is, zal Lotus Travel ReisCretion   in overleg met de klant een gelijkwaardige accommodatie kiezen.
  Evt. extra accommodatie kosten komen voor rekening van de reiziger.
  5. De offertes van Lotus Travel ReisCretion  zijn 10 dagen geldig en onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen en kennelijke fouten.

4: Vliegtickets
1. Het tarief van bij Lotus Travel ReisCretion  gereserveerde vluchten dient per omgaande per overboeking te worden overgemaakt.
2. Zodra vliegtickets of boekingsnummers zijn afgegeven, dient u rekening te houden met 100% wijzigings- of annuleringskosten.
3. Zolang vliegtickets nog niet zijn geprint, kan het tarief tussentijds worden aangepast. Naamswijzigingen, ook voordat de tickets zijn geprint, kunnen niet altijd worden gehonoreerd.
4. De naam in uw ticket dient overeen te komen met de naam in uw paspoort. Indien blijkt dat de naam niet overeen komt, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren. Lotus Travel ReisCretion   is niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende extra kosten.
5. Vertragingen, schemawijzigingen of annuleringen van vluchten vallen onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij. Lotus Travel ReisCretion  is niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende extra kosten.
6. U dient minimaal 2 uur voor de op het ticket vermelde vertrektijd op de luchthaven aanwezig te zijn voor Europese bestemmingen en minimaal 3 uur voor vertrek voor bestemmingen buiten Europa. Indien u later dan 1 uur voor vertrek incheckt, kan dit tot gevolg hebben dat uw vlucht inmiddels is volgeboekt (ondanks geldige tickets). Lotus Travel ReisCretion  is niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende extra kosten.

 1. Reisdocumenten
  1. De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijke voor het in bezit zijn van de juiste reisdocumenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
  2. Lotus Travel ReisCretion kan algemene informatie geven over reisdocumenten (voor personen met de Nederlandse nationaliteit), maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken, en daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie in te winnen.
  3. Lotus Travel ReisCretion   kan algemene informatie geven over vaccinaties en gezondheidszaken, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en compleetheid hiervan. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij instanties zoals de GGD, vaccinatiebureaus, etc.
  4. Lotus Travel ReisCretion   vraagt bij boeking om de paspoortnummers van alle reizigers. Indien een van deze nummers wijzigt voor vertrek, dient de klant het nieuwe nummer door te geven aan Lotus Travel ReisCretion.
  5. Het reisschema wordt na betaling van de gehele reissom door Lotus Travel ReesCretion   aan de reiziger verstrekt.
  6. Eventueel door Lotus Travel Reisplanner geboekte intercontinentale vliegtickets zullen tijdig voor vertrek aan de reiziger worden toegezonden of overhandigd.
 2. Verzekeringen
  1. De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten, welke tevens ongevallen en bagage dekt.
  2. De reiziger is niet verplicht een annuleringsverzekering af te sluiten, echter raadt Lotus Travel ReisCretion dit ten zeerste aan.
 3. Wijzigingen door de reiziger
  1. Een verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst door de reiziger, die geen annulering is, kan tot 5 weken voor vertrek worden ingediend. De wijzigingskosten bedragen € 30, – per wijziging (per boeking), vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en indien van toepassing met de meerprijs van de reis of van reisonderdelen.
  2. Lotus Travel ReisCretion zal de reiziger zo spoedig mogelijk informeren of het verzoek kan worden Lotus Travel ReisCretion ingewilligd, en welk bedrag verschuldigd is voor doorvoering van de wijziging.
  3. Indien ten tijde van de reis van één of meerdere betaalde onderdelen geen gebruik wordt gemaakt, vindt geen restitutie van de niet-genoten onderdelen plaats.
 4. Wijzigingen door Lotus Travel ReisCreation
 5. Er zijn factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering van de reis, zoals bijvoorbeeld gewijzigde dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Lotus Travel ReisCretion zich het recht voor om, vooraf of ter plaatse, wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te brengen. De reiziger kan er in zo’n geval van op aan dat Lotus Travel ReisCretion haar uiterste best doet om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Eventuele extra reis- en verblijfskosten die als gevolg van overmacht situaties gemaakt worden, kunnen voor rekening van de reiziger komen. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwachts niet akkoord komen dan reserveren wij voor u een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie.
  2. Lotus Travel ReisCretion  en haar lokale vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor verliezen, kosten, materiële en immateriële schade als gevolg van vertraging of veranderingen in het reisschema, overboeking van accommodaties, verzuim van derden, ziekte, het weer, stakingen, calamiteiten, terroristische gebeurtenissen, overheidsmaatregelen, rellen, oorlog, douanevoorschriften, epidemieën, criminele activiteiten of elke andere oorzaak buiten haar controle. Al deze verliezen of kosten dienen te worden gedragen en betaald door de reiziger.
  3. In het geval van overmacht heeft Lotus Travel ReisCretion   het recht de reis te annuleren en/of te wijzigen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc.
 6. Annulering door de reiziger
  1. Eventuele annuleringen van de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen schriftelijk op werkdagen worden ingediend. De datum van de poststempel of de datum van emailontvangst door Lotus Travel ReisCretion dient als meldingsdatum van de annulering. Annuleringen buiten kantooruren (9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Indien op verzoek van de klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in reeds gemaakte reserveringen, zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook kosten betreffen die Lotus Travel Reisplanner moet maken om de annulering of wijziging tot stand te brengen.
  2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd voor het landarrangement:
  • Tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom
  • Vanaf 56 en 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom• Vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
  • Vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
  • Binnen 14 dagen voor vertrek: 100 % van de reissom
  3. Voor annuleringen van vliegtickets geboekt door Lotus Travel ReisCretion  gelden de gestelde voorwaarden van de desbetreffende vliegmaatschappij.
  4. In geval van een deelannulering door een reiziger uit een reisgezelschap dat gezamenlijk een accommodatie of andere diensten deelt, is de annulerende reiziger annuleringskosten verschuldigd. Voor het resterende reisgezelschap wordt de reissom gewijzigd in de voor de nieuwe groepsgrootte geldende reissom per persoon in dezelfde accommodatie en voor dezelfde periode. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de normale betalingsregels.
 7. Annulering door Lotus Travel Reiscretion
  1. Lotus Travel Reiscretion heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden of overmacht. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Lotus Travel Reiscretion aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc.2. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
  3. Indien de oorzaak van de opzegging aan Lotus Travel Reiscretion kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Lotus Travel ReisCretion.
  4. Indien de oorzaak van de opzegging aan geen der partijen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
 8. Aansprakelijkheid van Lotus Travel ReisCretion
  1. Lotus Travel ReisCretion is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Lotus Travel ReisCretion  is toe te rekenen. Dit geldt in het geval dat de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger, is toe te rekenen aan een derde en niet kon worden voorzien, is te wijten aan een omstandigheid die Lotus Travel ReisCretion  met inachtneming van alle zorgvuldigheid niet kon voorzien of voorkomen, of de tekortkoming is te wijten aan overmacht. Onder een goede uitvoering van de reisovereenkomst wordt verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Lotus Travel ReisCretion , rekening houdend met feiten en algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen.
  2. Lotus Travel ReisCretion  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
  3. Lotus Travel ReisCretion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Lotus Travel ReisCretion  is evenmin aansprakelijk voor het verlies van goederen, bagage en reisdocumenten van de reiziger.
  4. Lotus Travel ReisCretion  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van in het wild levende dieren in het land van bestemming. Lotus Travel ReisCretion en haar lokale vertegenwoordiger zijn niet verantwoordelijk voor het gevaar met betrekking tot deze dieren. Ook aanvaardt Lotus Travel ReisCretion geen aansprakelijkheid wanneer (bepaalde) dieren niet worden aangetroffen tijdens een rondreis.
  5. Voor excursies waar Lotus Travel Reiscretion niet in bemiddelt, wordt geen enkele verantwoordelijkheid gedragen. Op de website verwijst Lotus Travel ReisCretion naar andere websites. Dit is alleen informatief of om een breder beeld te schetsen van de invulling van een reis. Lotus Travel  ReisCretion  is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan die van haar zelf.
  6. Lotus Travel ReisCretion  behoudt het recht voor om de geleverde diensten door derden te laten uitvoeren.
  7. Lotus Travel ReisCretion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en/of enige andere schade welke is veroorzaakt door de reisactiviteiten. Deze risico’s dienen te worden afgedekt door een reis- en ongevallenverzekering.
  8. Wanneer Lotus Travel ReisCretion  aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal de aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen.
  9. In geval Lotus Travel ReisCretion aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, vermogensschade of voor schade die de reiziger lijdt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom.
  10.Lotus Travel ReisCretion organiseert reizen in onder andere avontuurlijke landen. De reiziger dient zich ervan bewust te zijn dat deze reizen een zekere mate van risico met zich meebrengen. Lotus Travel ReisCretion  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dood of letselschade van de reiziger, ontstaan tijdens een van de reisactiviteiten.
  11. De uitsluiting en/of beperkte aansprakelijkheid geldt ook voor werknemers van Lotus Travel ReisCretion de betrokken dienstverleners en het boekingskantoor, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
 1. Verplichtingen van de reiziger
  1. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van Lotus Travel ReisCretion of haar lokale vertegenwoordiger op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichtingen.
  2. De reiziger wordt verzocht zich te houden aan regels en voorschriften met betrekking tot de nabijheid van wilde dieren, zowel door Lotus Travel ReisCretion of haar lokale vertegenwoordiger, of door de accommodatie.
  3. De reiziger is verplicht tijdig in te checken bij de luchtvaartmaatschappij, en op tijd aanwezig te zijn op de luchthaven. Lotus Travel ReisCretion  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van een vlucht en kosten die hieruit voortvloeien.
  4. De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek het exacte tijdstip van vertrek te controleren.
  5. De verplichting van Lotus Travel ReisCretion om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.hulp Lotustravel centrale. De reiziger is om die reden verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallen en bagageverzekering. De reiziger dient Lotus Travel ReisCretion te vrijwaren voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- en ongevallen en bagageverzekering heeft afgesloten. Lotus Travel ReisCretion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, verwondingen, ziektes of een sterfgeval tijdens de reis, of voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke items.
 2. Klachten
  1. Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de chauffeur/gids en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met Lotus Travel ReisCretion , zodat deze zo mogelijk een passende oplossing kan bieden. Lotus Travel ReisCretion zal zich dan inspannen om de oorzaak van de klacht ter plaatse opgelost te krijgen.
  2. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk indienen, voorzien van een duidelijke omschrijving en argumentatie.